QQ昵称API接口分享

  选择打赏方式

在评论时输入QQ号会自动调取QQ头像、QQ昵称、QQ邮箱等信息。

前阵子发现在评论时 输入qq号获取不到昵称了,提示“allback({"error":{"type":"need login","msg":"请先登录"}})” 

听说需要Cookie登陆状态下才能获取QQ昵称,于是网上整理了几个免COOKIE获取QQ昵称接口。

qq.php 原方案:

<?php
header("content-Type: text/html; charset=gb2312");
$qq = @$_GET['qq'] ? $_GET['qq'] : '';
$url='https://r.qzone.qq.com/fcg-bin/cgi_get_portrait.fcg?uins='.$qq;
if(empty($qq)){
	header("Location: ../");
	exit;
}else{
	if(!empty($qq) && is_numeric($qq) && strlen($qq) > 4 && strlen($qq) < 13){
	$ch = curl_init();
	$timeout = 5;
	curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url);
	curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
	curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);
	$file_contents = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
	$start1 = strpos($file_contents, ',"', 0);
	$end1  = strpos($file_contents, '",0]})', $start1);
	$content1 = substr($file_contents, $start1+2, $end1-$start1-2);
	echo $content1;
	}else{
		echo 'QQ:'.$qq.'';
	}
}
?>

一、@贝塔先生方案:

接口地址:https://api.liuzhuai.com/v1/GetQqNick
返回格式:json
请求方式:get/post
请求示例:https://api.liuzhuai.com/v1/GetQqNick?qq=1043897710

示例代码:

header("Content-Type:text/html;charset=UTF-8");
 
date_default_timezone_set("PRC");
 
$result = file_get_contents("https://api.liuzhuai.com/v1/GetQqNick?qq=1043897710");
 
$arr = json_decode($result,true);
 
if ($arr['code'] == 200) {
 echo $arr['data']['nick'];
} else {
 echo $arr['message'];
}

替换qq.php原方案 :

<?php
header("Content-Type:text/html;charset=UTF-8");
$qq = @$_GET['qq'] ? $_GET['qq'] : '';
date_default_timezone_set("PRC");
$result = file_get_contents('https://api.liuzhuai.com/v1/GetQqNick?qq='.$qq);
$arr = json_decode($result,true);
if ($arr['code'] == 200) {
 echo $arr['data']['nick'];
} else {
 echo $arr['msg'];
}
?>

2023-11-24 更以上贝塔先生方案已经失效


二、usuuu方案

接口状态:正常
接口URL:GET https://api.usuuu.com/qq/547241650

返回结果:

{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": {
    "qq": "547241650",
    "name": "游大漂亮",
    "email": "547241650@qq.com",
    "avatar": "https://q1.qlogo.cn/g?b=qq&nk=547241650&s=100"
  }
}

替换qq.php方案 :

<?php
header("Content-Type:text/html;charset=UTF-8");
$qq = @$_GET['qq'] ? $_GET['qq'] : '';
date_default_timezone_set("PRC");
$result = file_get_contents('https://api.usuuu.com/qq/'.$qq);
$arr = json_decode($result,true);
if ($arr['code'] == 200) {
 echo $arr['data']['name'];
} else {
 echo $arr['msg'];
}
?>

 


三、教书先生API

接口地址:https://api.oioweb.cn/api/qq/info 
返回格式:JSON
请求方式:GET
请求参数:https://api.oioweb.cn/api/qq/info?qq=1938292252

返回结果:

{
  "code": 200,
  "result": {
    "user_id": 1938292252,
    "nickname": "三笑",
    "sex": "male",
    "age": 27,
    "area": "中国"
  },
  "msg": "success"
}

替换qq.php原方案 :

<?php
header("Content-Type:text/html;charset=UTF-8");
$qq = @$_GET['qq'] ? $_GET['qq'] : '';
date_default_timezone_set("PRC");
$result = file_get_contents('https://api.oioweb.cn/api/qq/info?qq='.$qq);
$arr = json_decode($result,true);
if ($arr['code'] == 200) {
 echo $arr['result']['nickname'];
} else {
 echo $arr['msg'];
}
?>

四、青桔-API

接口地址:https://api.qjqq.cn/api/qqinfo
返回格式:JSON
请求方式:GET
请求参数:https://api.qjqq.cn/api/qqinfo?qq=1938292252

返回结果:

{
  "code": 200,
  "imgurl": "https://qh.qlogo.cn/g?b=sdk&ek=AQAyyAJgctWhE6HibFLjBGvC46u4aehCPsEdvRfkAD0fCsOxlzMpicH1iagfHTQPynVG7X1KibwA&s=100&t=1676131553",
  "name": "三笑",
  "mail": "1938292252@qq.com"
}

替换qq.php原方案 :

<?php
header("Content-Type:text/html;charset=UTF-8");
$qq = @$_GET['qq'] ? $_GET['qq'] : '';
date_default_timezone_set("PRC");
$result = file_get_contents('https://api.qjqq.cn/api/qqinfo?qq='.$qq);
$arr = json_decode($result,true);
if ($arr['code'] == 200) {
 echo $arr['name'];
} else {
 echo $arr['msg'];
}
?>

五、风信子方案

<?php
// 使用方法:qq.php?qq=qq号
header('content-type:application/json;charset=utf8');
$qq = isset($_GET['qq']) ? $_GET['qq'] : "";
if (empty($qq)) {
  $json = array(
    'code' => 400,
    'msg' => '错误:未提供有效的参数'
  );
  exit(json_encode($json, 320));
}elseif(preg_match("/^[1-9]d{4,10}$/",$qq) !== 1){
  $json = array(
    'code' => 400,
    'msg' => '错误:QQ格式不正确'
  );
  exit(json_encode($json, 320));
}
//cookie获取从QQ空间获取即可 包含uin skey pskey
//输入你获取cookie的QQ
$uin = '';
//输入你获取到的skey
$skey = '';
//输入你获取到的pskey
$pskey = '';
//结合cookie
$cookie = 'uin=o'.$uin.';skey='.$skey.';p_skey='.$pskey.';';
$get_info = MloocCurlGet('https://r.qzone.qq.com/fcg-bin/cgi_get_portrait.fcg?g_tk='.getbkn($skey).'&uins='.$qq,$cookie);
//转换编码
$get_info = mb_convert_encoding($get_info, "UTF-8", "GBK");
//对获取的json数据进行截取并解析成数组
$name = json_decode(substr($get_info,17,-1),true);
if($name and $qq) {
  $server = rand(1,4);
  $qlogo = 'https://q'.$server.'.qlogo.cn/headimg_dl?dst_uin='.$qq.'&spec=100';
  $json = array(
    'code' => 200,
    'qq' => $qq,
    'name' => $name[$qq][6],
    'mail' => $qq.'@qq.com',
    'qzone' => 'http://user.qzone.qq.com/'.$qq,
    'qlogo' => $qlogo,
    'qzimg' => $name[$qq][0]
  );
  exit(json_encode($json,320));
}else{
  $json = array(
    'code' => 400,
    'msg' => '错误:QQ信息获取异常'
  );
  exit(json_encode($json, 320));  
}
//计算gtk/bkn
function getbkn($skey) {
  $len = strlen($skey);
  $hash = 5381;
  for ($i = 0; $i < $len; $i++) {
    $hash += ($hash << 5 & 2147483647) + ord($skey[$i]) & 2147483647;
    $hash &= 2147483647;
  }
  return $hash & 2147483647;
}
//HTTP_Get封装方式
function MloocCurlGet($url = '', $cookie = '')
{
  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array('COOKIE:'.$cookie));
  #关闭SSL
  curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
  #返回数据不直接显示
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  $response = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  return $response;
}
?>

上面代码只需要登陆QQ空间后获取Cookie对应填入即可使用,这里推荐使用谷歌浏览器Cookie插件(EditThisCookie),登陆后点击插件导出cookie即可。虽然以上代码可以获取QQ昵称了,但由于腾讯QQ的Cookie具有时效性,过一段时间便会失效需要再次重新获取并更新Cookie,所以以上代码只适合临时用用。

下面分享的便是本站(风信子博客)自用的接口,理论长期有效( •̀ ω •́ )✧。接口请勿滥用~

<?php
header("Content-Type:text/html;charset=UTF-8");
$qq = @$_GET['qq'] ? $_GET['qq'] : '';
$url='https://fxinz.cn/api/qq-query.php?qq='.$qq;
$ch = curl_init();
curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 10);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
$name = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$qqname = json_decode($name,true);
if($qqname['code'] == 200) {
 echo $qqname['data']['name'];
}else{
 echo $qqname['msg'];
    }
?> 
<?php
header("Content-Type:text/html;charset=UTF-8");
$qq = @$_GET['qq'] ? $_GET['qq'] : '';
date_default_timezone_set("PRC");
$result = file_get_contents('https://fxinz.cn/api/qq-query.php?qq='.$qq);
$arr = json_decode($result,true);
if($arr['code'] == 200) {
 echo $arr['data']['name'];
}else{
 echo $arr['msg'];
   }
?> 

原文:https://fxinz.cn/QQnickname_api.html

来源:蓝奏云  |  大小:1.33M  |  下载次数:79次  
版权声明:若无特殊注明,本文为《寒星皓月》原创,转载请保留文章出处。
本文链接:https://www.wanghanyue.com/post-109.html
作品采用:知识共享署名 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) 国际许可协议 进行许可。
正文到此结束

相关推荐

发表吐槽

你肿么看?

你还可以输入 250 / 250 个字

呵呵 哈哈 羡慕 惊恐 超赞 嗯哼 滑稽 不高兴 大哭 疑问 你懂得 打脸 黑线 委屈 小乖 酷 笑眼 汗 what 鄙视 喷 阴险 怒 吃瓜

评论信息框
可使用QQ号实时获取昵称+头像

私密评论

吃奶的力气提交吐槽中...


既然没有吐槽,那就赶紧抢沙发吧!